– مقالات چاپ شده در مجلات ISI و علمی پژوهشی

ردیف عنوان مقاله عنوان مجله سال ارائه
۱ A model for incorporating robustness into flight planning Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Transport ۲۰۱۸,  Articles in Press  list of journal
۲ Competition between high- speed rail and air transport Case Studies on Transport Policy ۲۰۱۸
۳ Developing a Model for Solving the Flight Perturbation Problem Airport and Airline Management Volume 5, No1, Number
۴ Airline delay prediction by machine learning algorithms Sceintia iranica ۲۰۱۸,  Articles in Press list of journal
۵ Bus Fleet Optimization Though Network Design by Genetic Algorithm International Journal of Civil Engineering Volume 11 – Number 1 (Transaction A: Civil Engineering, March 3-2013)
۶ Traffic Network Improvement by using Micro simulating software (AIMSUN NG) Case study: Langroud city (IRAN) Transportation Research Journal Vol. 2, No. 1, 2012 /25 25-38
۷ بررسی و ارزیابی ضرورت به کار گیری سیستم ناوبری حمل و نقل ویژه نابینایان در شهر تهران فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ترافیک شماره ۲۲ پاییز ۱۳۹۰
۸ برآورد عوامل مهم موثر در جذب سفر به پارک های شهری، بررسی تطبیقی سه پارک ارغوان، فدک و عطرسیب شهر باقرشهر فصلنامه علمی پژوهشی آرمانشهر شماره ۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰

مقالات چاپ شده در کنفرانسها و همایشهای بین المللی

ردیف عنوان مقاله محل ارائه شهر ارائه سال ارائه
۱ Competition Between High-Speed Rail and Air Transport in Iran Case Study: Tehran–Isfahan ۹۷th TRB Annual Meeting Washington

D.C.

۲۰۱۸
۲ امکان‌سنجی ایجاد پیاده‌راه در هسته مرکزی شهر اراک چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد حمل‌ونقل پاک تهران ۱۳۹۸
۳ مفهوم و کاربرد خودروهای متصل در مدیریت شبکه ترافیک و بررسی ضرورت توسعه آن در شهر تهران اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری رشت ۱۳۹۶
۴ ارائه روشی جهت مدیریت ترافیک ساکن اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری رشت ۱۳۹۶
۵ اثرسنجی مولفه های کیفیت فضایی بر رضایتمندی کابران مترو اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری رشت ۱۳۹۶
۶ ارائه روش کم هزینه و کوتاه مدت جهت ارتقای ایمنی نقاط پرحادثه

(مطالعه موردی؛ منطقه ۱۶ شهرداری تهران)

۳rd civil engineering, architecture , urban planning Rome ۲۰۱۶
۷ اثرسنجی استفاده از دیوارهای صوتی در کاهش آلودگی صوتی

(مقایسه نتایج اجرا در بزرگراههای شهید خرازی و کردستان تهران)

دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری تهران ۱۳۹۵
۸ معرفی راهکارهای ایجاد و گسترش حمل و نقل پایدار با تاکید بر حمل و نقل همگانی و حمل و نقل سبز دومین همایش ملی پژوهشهای عمران تهران ۱۳۹۵
۹ مدلهای یکپارچه کابری زمین- حمل و نقل دومین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری و شهرسازی تهران ۱۳۹۵
۱۰ رویکردهای نوین آرام سازی ترافیک در طراحی شهری هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری مشهد ۱۳۹۴
۱۱ اثرسنجی به کارگیری تسهیلات غیرهمسطح در شبکه معابر فوق اشباع

مطالعه موردی: منطقه ۳ شهرداری تهران

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز ۱۳۹۴
۱۲ بررسی تاثیر شمارشگر معکوس چراغ راهنمایی بر روی مدت زمان واکنش رانندگان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک  تهران تهران ۱۳۹۴
۱۳ کاربرد مدل دکتر چارلز هرمان با رویکرد خطرپذیری در بررسی عوامل محدودکننده جریان ترافیک در زمان وقوع زلزله، نمونه موردی بزرگراه شهیدچمران سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک  تهران تهران ۱۳۹۴
۱۴ اثرسنجی تاثیر افزایش نرخ جرائم رانندگی بر کاهش تخلفات سرعت غیر مجاز سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک  تهران تهران ۱۳۹۴
۱۵ ارائه مدل پیش بینی تاخیر پرواز سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک  تهران تهران ۱۳۹۴
۱۶ Predicting flight delays by using a meta-classifier ۹۵th TRB Annual Meeting Washington

D.C.

۲۰۱۶
۱۷ اثرسنجی به کارگیری تسهیلات غیرهمسطح در شبکه معابر فوق اشباع

مطالعه موردی: منطقه ۳ شهرداری تهران

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز ۱۳۹۴
۱۸ اثرسنجی راهکارهای مدیریت ترافیک بر تراکم ترافیک کلانشهرها

(با تاکید بر قیمت گذاری عوارض)

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز ۱۳۹۴
۱۹ Airline Disruption Management

(Concepts and Methodologies)

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز ۱۳۹۴
۲۰ ارائه متدولوژی بهینه سازی استوار در برنامه ریزی پرواز هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بابل ۱۳۹۳
۲۱ ارتقاء فرهنگ ترافیک با محوریت خط سفید اولین همایش ملی مهندسی حمل و نقل و ترافیک کلانشهر شیراز شیراز ۱۳۹۳
۲۲ بررسی اثرات نظارت الکترونیکی بر افزایش بهره وری خطوط اتوبوس تندرو اولین همایش ملی مهندسی حمل و نقل و ترافیک کلانشهر شیراز شیراز ۱۳۹۳
۲۳ تدوین متدولوژی عارضه سنجی ترافیکی برای برجهای تجاری و اداری (مطالعه موردی؛ برج باران تهران) اولین همایش ملی مهندسی حمل و نقل و ترافیک کلانشهر شیراز شیراز ۱۳۹۳
۲۴ روشهای کاهش تخلفات ترافیکی و اعمال مجازات دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری تبریز ۱۳۹۳
۲۵ شناسایی عوامل موثر بر الاستیسیته تقاضای حمل و نقل هوایی هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بابل ۱۳۹۳
۲۶ بررسی تاثیر فناوریهای نوین و  سیستمهای حمل و نقل هوشمند در افزایش ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده‌ای، سوانح ریلی و هوایی زنجان ۱۳۹۳
۲۷ ارائه و بررسی اثرات روشهای مدیریت ترافیک در شبکه معابر شهری (مطالعه موردی: منطقه ۳ شهر تهران) کنفرانس مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری گرگان ۱۳۹۳
۲۸ بررسی تاثیر درآمد و شغل مسافران بر رقابت قطار سریع السیر با هواپیما همایش حمل و نقل هوایی ایران، آسیب‌ها و چالشها تهران ۱۳۹۳
۲۹ شناسایی مهم ترین متغیرهای موثر در انتشار تاخیر در پروازها همایش حمل و نقل هوایی ایران، آسیب‌ها و چالشها تهران ۱۳۹۳
۳۰   بررسی کاربرد مدلهای استاتیک و دینامیک در مدیریت درآمد خطوط هوایی همایش حمل و نقل هوایی ایران، آسیب‌ها و چالشها تهران ۱۳۹۳
۳۱ Solving the Flight Perturbation Problem Considering Crews Constraints Using Simulated Annealing Algorithm ۲۶ European conference on operational research Rome ۲۰۱۳
۳۲ Bus Network Design (Two GA Based Approaches) ۹۳th TRB Annual Meeting Washington D. C. ۲۰۱۳
۳۳ رفتار تهاجمی و تاثیر آن بر عملکرد راننده و بروز تخلفات و راهکارهای مقابله سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک  تهران تهران ۱۳۹۲
۳۴ تحلیل شاخصهای مطلوبیت سرویسدهی سیستم حمل ونقل اتوبوسرانی تندرو (BRT) با استفاده از مدل Servqual در شهر تبریز سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک  تهران تهران ۱۳۹۲
۳۵ بررسی موانع پیاده سازی توسعه شهری با محوریت حمل و نقل همگانی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک  تهران تهران ۱۳۹۲
۳۶ بازبینی شبکه اتوبوسرانی شهری با توجه به تغییرات شبکه و کاربری زمین( مطالعه موردی؛ منطقه ۱۹ شهرداری تهران) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک  تهران تهران ۱۳۹۲
۳۷ ارائه مدل برنامه ریزی خدمه برای شرکت های هواپیمایی داخلی اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل تهران ۱۳۹۲
۳۸ اثرسنجی افزایش سهم وسایل نقلیه همگانی پر سر نشین بین شهری در کاهش تراکم ترافیک جاده ها دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک  تهران تهران ۱۳۹۱
۳۹ Effective Causes of Single Vehicle Fixed Objects Accidents, Considering the Driver Gender ۳rd International Traffic Accident Conference Tehran ۲۰۱۲
۴۰ Evaluate the necessity of using the navigation system for blind people in urban spaces ۳۵th annual Australian transportation research forum conference Perth western, Australia ۲۰۱۲
۴۱ ارائه و کاربرد متدولوژی طراحی شبکه دوچرخه سواری در کلان شهرها

(مطالعه موردی: مرکز شهر اصفهان)

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری تهران ۱۳۹۱
۴۲ کاربرد تکنیک تصمیم گیری تاپسیس در مکان یابی پارکینگهای مکانیزه شهری (مطالعه موردی؛ منطقه ۸ تهران) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری مشهد ۱۳۹۱
۴۳ امکان سنجی احداث مسیرهای ویژه دوچرخه در معابر شهری ایران اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه لشت نشا ۱۳۹۰
۴۴ ارائه مدل جذب و تولید سفر کاربریهای تجاری در شهرهای متوسط ایران (مطالعه موردی شهر سنندج) یازدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک تهران ۱۳۹۰
۴۵ مقایسه تطبیقی سوختهای جایگزین خودرو و پیشنهاد سوخت جایگزین مناسب برای ایران اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی تهران ۱۳۹۰
۴۶ ارائه مدل خودرگرسیو پیش بینی حجم ترافیک راههای بین شهری مطالعه موردی؛ محور آمل- رودهن ششمین کنگره ملی مهندسی عمران سمنان ۱۳۹۰
۴۷ مقایسه تطبیقی مواد مورد استفاده برای یخزدایی جاده ها در زمستان و پیشنهاد مواد مناسب برای راههای ایران ششمین کنگره ملی مهندسی عمران سمنان ۱۳۹۰
۴۸ بهسازی مدلهای طراحی قوسهای عمودی ششمین کنگره ملی مهندسی عمران سمنان ۱۳۹۰
۴۹ بررسی راهکارهای مهندسی ترافیک در ایمن سازی معابر شهری با توجه به محدودیتهای موجود و طرحهای فرادست (مطالعه موردی: شهر لاهیجان) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقای آن کرمان ۱۳۹۰
۵۰ بررسی تطبیقی مسیر پیاده تربیت تبریز و سپه سالار (صف) تهران دهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک ایران تهران ۱۳۸۹
۵۱ کاربرد نرم افزار AIMSUN در ساماندهی ترافیک شهرهای پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد ۱۳۸۹
۵۲ مهم‌ترین کاربردهای مواجهه (Exposure) درمباحث ایمنی دومین همایش بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای تهران ۱۳۸۸
۵۳ بررسی پارامترهای اصلی موثر در هزینه خطوط هوایی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش هزینه خطوط هوایی ایران اولین همایش مدیریت حمل و نقل هوایی و اصلاح الگوی مصرف تهران ۱۳۸۸
۵۴ معرفی خطوط هوایی کم هزینه (مشخصات، جزئیات و هزینه های عملکردی)و ارایه راهکارهای ایجاداین خطوط درحمل ونقل هوایی کشور اولین همایش مدیریت حمل و نقل هوایی و اصلاح الگوی مصرف تهران ۱۳۸۸
۵۵ تحلیل مقایسه ای نحوه دسترسی به فرودگاه مهرآباد براساس سهم انواع مدهای حمل و نقلی اولین همایش مدیریت حمل و نقل هوایی و اصلاح الگوی مصرف تهران ۱۳۸۸
۵۶ ارائه راهکارهای بهینه سازی شبکه اتوبوسرانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک هشتمین کنفرانس بین المللی عمران شیراز ۱۳۸۸
۵۷ بهسازی معابر شهر سنندج جهت تردد معلولین هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران تهران ۱۳۸۷
۵۸ ارائه راهکارهای ایمن‌سازی تونلها هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران تهران ۱۳۸۷
۵۹ ارائه راهکارهای کوتاه مدت جهت بهبود شبکه اتوبوسرانی شهری (مطالعه موردی، شهرهای تهران و مشهد) همایش مشهد، ترافیک و آینده مشهد ۱۳۸۷
۶۰ ترافیک ساکن و متحرک همایش مشهد، ترافیک و آینده مشهد ۱۳۸۷
۶۱ ارائه روشهای مدیریت تونلها دومین کنفرانس ترافیک و ایمنی تهران تهران ۱۳۸۶
۶۲ ارائه راهکارهای افزایش مطلوبیت طریقه سفر پیاده روی در شهر تهران چهاردهمین کنفرانس بین المللی دانشجویان عمران کشور سمنان ۱۳۸۶
۶۳ بررسی موضوع ترافیک ساکن و نحوه مدیریت آن در کلانشهرها چهاردهمین کنفرانس بین المللی دانشجویان عمران کشور سمنان ۱۳۸۶
۶۴ ایمن سازی و افزایش ظرفیت بزرگراهها با استفاده از تکنولوژی هوشمند حمل و نقل چهاردهمین کنفرانس بین المللی دانشجویان عمران کشور سمنان ۱۳۸۶