خدمات مهندسین مشاور طراحان راه ماد در ۷ گروه اصلی به شرح زیر قابل ارائه است:

o مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک
o مطالعات حمل‌ونقل بار و کالا
o مطالعات حمل‌ونقل در شرایط اضطرار و بحران
o مطالعات طرح جامع فرودگاه
o مطالعات طرح‌های محدوده ممنوعه ترافیک

o مطالعات ساماندهی حمل‌ونقل و ترافیک
o مطالعات عارضه سنجی ترافیک کاربری‌ها
o مطالعات ترافیک تقاطع‌های غیر همسطح
o طراحی تابلوهای هدایت مسیر

o مطالعات ساماندهی حمل‌ونقل و ترافیک
o مطالعات عارضه سنجی ترافیک کاربری‌ها
o مطالعات ترافیک تقاطع‌های غیر همسطح
o طراحی تابلوهای هدایت مسیر

o ممیزی ایمنی راهها
o شناسایی، اولویت‌بندی و ارائه راهکارهای ایمن‌سازی نقاط پر حادثه، تقاطع‌ها و معابر شهری
o مطالعات طرح جامع ایمنی

o مطالعات راهسازی، مطالعات مسیر و طراحی روسازی (فاز صفر، یک، دو و نظارت)
o طراحی هندسی معابر، تقاطع‌های همسطح و غیرهمسطح

o آموزش فرهنگ ترافیک به گروه‌های هدف مختلف شهروندان
o تولید محتوای آموزشی
o برگزاری جشنها و همایش‌های فرهنگ‌سازی ترافیک

o مطالعات شبکه دوچرخه و پیاده
o طراحی شبکه مسیرهای دوچرخه و پیاده راه
o مدیریت و راهبری ترویج و توسعه حمل‌ونقل پاک

o طراحی جداره و مقاطع معابر
o طراحی میادین و تقاطع‌های شهری
o ساماندهی ورودی‌های شهرها